- Educació Infantil (Català)

Resum del curs

El curs d'Educació Infantil de l'Aula Mentor és un curs bàsic en el qual s'aborden amb senzillesa tots els aspectes que tenen alguna relació amb els nens i nenes fins als sis anys d'edat.
El seu contingut està repartit en tres blocs, en el primer bloc de temes està tot el relacionat amb la reproducció i el desenvolupament físic i la salut del nen/a, en el segon bloc es tracten els temes de psicologia evolutiva que afecta a l'etapa infantil i finalment en el bloc tercer s'aborden diferents temes de didàctica de l'educació infantil.


Destinataris

El curs està destinat fonamentalment a mares, pares i educadors/es. A les mares i als pares els aporta uns coneixements que els ajuden a comprendre millor als seus fills/es i a tenir uns referents del seu desenvolupament i de les diferents etapes que es donen entre els 0 i els 6 anys d'edat.
Per al professorat el curs aporta una visió global i relacionada de tots els temes i aspectes de l'educació infantil, a més el curs ofereix nombrosos enllaços i material complementari que es poden usar per incrementar els seus coneixements sobre aspectes concrets


Continguts

Bloc 1.-
Reproducció, desenvolupament físic i salut.
1. Reproducció i gestació
2. Creixement i desenvolupament.
3. Alimentació i nutrició infantil.
4. Descans i higiene.
5. Malalties infantils.
6. Prevenció d'accidents infantils.

Bloc 2.- Psicologia Evolutiva.
7. Fonaments de la psicologia evolutiva.
8. Desenvolupament afectiu
9. Desenvolupament social.
10. La sexualitat infantil.
11. Desenvolupament sensorial.
12. Desenvolupament motor.
13. Desenvolupament cognitiu.
14. Psicomotricitat
15. Adquisició i desenvolupament del llenguatge.
16. Expressió plàstica i gestual.

Bloc 3.- Didàctica.
17. Aportacions teòriques a l'educació infantil en la història recent.
18. Marc legal de l'educació infantil.
19. Planificació de l'educació infantil.
20. Disseny d'activitats.
21. Organització de l'escenari escolar.
22. La relació amb els pares.
23. El joc.


Materials i softwars necessaris

Per a realitzar el curs és suficient amb disposar de qualsevol processador de textos i un programa per a visualitzar documents en format pdf.


Activitats obligatòries

Les activitats obligatòries del curs són 11 en total: 8 exercicis d'elaboració i 3 test d'avaluació al final de cadascun dels blocs.
El temps mínim estimat per fer el curs, fent només les activitats obligatòries i respectant el temps estipulat que ha de separar cada lliurament dels exercicis, seria d'uns 30 o 40 dies.
La durada normal del curs realitzant totes les activitats obligatòries i les voluntàries seria d'uns 80 – 90 dies, aquest temps està calculat dedicant diàriament una mica de temps a l'estudi i elaboració d'exercicis treballant el manual, dedicant un temps a repassar tot l'estudiat i a preparar la prova final


Temps estimat


En acabar el curs i una vegada superada la prova final, l'alumne/a obté un certificat d'aprofitament expedit pel Ministeri d'Educació, o si escau de la Conselleria d'Educació de la seva Comunitat Autònoma.
En el curs d'Educació Infantil se certifiquen 180 hores.


Recomanacions

Per realitzar el curs és convenient tenir coneixements bàsics d'informàtica a nivell del curs d'Aula  Mentor “Iniciació a la Informàtica” o almenys una mínima destresa de mecanografia.
Pel que fa a coneixements previs no són necessaris sobre la temàtica del curs, però sí és recomanable un nivell de formació de Graduat Escolar o 2º d'E.S.O., principalment per estar capacitat per redactar, resumir i elaborar textos escrits propis i originals.


Cursos relacionats

Dins dels cursos existents en l'oferta de l'Aula Mentor hi ha una sèrie de cursos que estan molt relacionats amb el d'Educació Infantil i que podrien ser un bon complement al curs.
Els cursos més recomanables per ampliar i complementar els coneixements adquirits després de realitzar el curs d'Educació Infantil serien:

• Cures del Bebè.
• Escola de Pares i Mares.
• Família, escola i convivència.
• Iniciació a la Musicoteràpia.

 També seria recomanable abans de començar el de Educació Infantil realitzar el curs:

• Iniciació a la Informàtica.


Hores Certificades : 180

Descarga Díptic del curs


Certificación académica CISCO

- CCNA5 - Módulo 1

- CCNA 5 - Módulo 2

- CCNA 5 - Módulo 3

- CCNA 5 - Módulo 4

- Linux essentials

Creación y administración de PYMES

- Cómo crear una PYME

- Gestión de la calidad

- Teletrabajo y comercio electrónico

- Emprender en Internet

- Internacionalización de PYMES

Cultura y Formacion general

- Historia del arte

- Historia del arte en España

- Taller de comunicación escrita inicial

- Taller de comunicación escrita avanzado.

- Conservación y restauración de objetos antiguos

- Desenterrar el pasado. Introducción al patrimonio arqueológico

- Coaching y liderazgo personal

Diseño Web

- Multimedia y web 2.0

- Crea tu web con wordpress

- JOOMLA

- HTML5

- WiMi5, diseño de juegos HTML5

Diseño y Autoedición

- Adobe Illustrator

- Autocad

- Autoedición. Indesign

- Coreldraw

- Gimp

- Photoshop básico

- Photoshop avanzado

- Modelado 3D con BLENDER

- Fabricación digital: introducción al modelado e impresión 3D

- Diseño en 3D con SKETCHUP

- Animacion 3D con BLENDER

- Ilustración digital

- Diseño gráfico impreso y digital: Fundamentos prácticos

- Diseño en 3D con SKETCHUP - AVANZADO

Ecología

- Jardinería Ornamental y Hortícola

- Agricultura ecológica

- Iniciación a la ecología

- Iniciación a la jardinería

Educación

- Lengua de signos A1

- Lengua de Signos A2

- Educación Infantil

- Educació Infantil (Català)

- Educación Infantil (Gallego)

- Escuela de padres y madres

- Prevención de drogodependencia

- Educación sexual

- Familia, escuela y convivencia

- Técnicas de estudio

- Herramientas para el aprendizaje de educación formal y no formal: Enfoque Proyect

Energía

- Energías Renovables

- Evaluación del Impacto Ambiental

Familia profesional administración y gestión

- Comunicación efectiva y trabajo en equipo

- Cálculo de prestaciones a la seguridad social

- Apoyo Administrativo a la Gestion de Recursos Humanos

- Funcion del Mando Intermedio en la Prevencion de Riesgos Laborales

- Retribuciones salariales, cotización y recaudación

- Contratación laboral

- Aplicaciones informáticas de administración de Recursos Humanos

Familia profesional comercio y marketing

- Gestion de Pedidos y Stock

- Seguridad y prevención de riesgos en el almacen

- Gestion del Equipo de Trabajo del Almacen

Familia profesional hostelería y turismo

- Organización del servicio turístico local

- Gestión de la información y documentación turística local

- Información y atención al visitante

- Diseño de productos y servicios turísticos locales

- Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales

- Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas

- Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo

Familia profesional madera, mueble y corcho

- Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de muebles

- Elaboración de soluciones constructivas y preparación de muebles

Familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad

- Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en domicilio

- Atención higienico-sanitaria de personas dependientes

Familia profesional Textil, Piel y Cuero

- Escalar el Patron Modelo

Gestión comercial y financiera de PYMES

- Plan de marketing de las PYMES

- Iniciación a la contabilidad

- Contabilidad avanzada

- Habilidades de venta

- Contaplus

- Facturaplus

- Gestión financiera

Gestión de Recursos Humanos

- Prevención de riesgos laborales

- Nóminas y seguros sociales

- Gestión de Recursos Humanos

- Orientación profesional y búsqueda de empleo

Inglés

- Inglés 1

- Inglés 2

- Inglés 3

- Inglés 4

- Inglés 5

- Inglés 8

- Inglés 6

- Inglés 7

Iniciación a la informática

- Introducción a la Informática con Windows

- Linux para Usuarios

- Sistemas Apple para usuarios

Iniciativas empresariales

- La exposición: diseño y montaje

- Patronaje

- Gestión inmobiliaria

- Administración de fincas

- Redes sociales para pymes. Introducción al community management

- Atención telefónica

- Crea tu tienda virtual con Opencart

- Escaparatismo e imagen en el punto de venta

Instalaciones y control

- Climatización y Aire Acondicionado

- Instalador Electricista

- Micro PLC. Automatización Fácil

- Automatismos: Neumáticos y Electroneumáticos

- Fontanería y uso racional del agua

- Programación industrial con Codesys

Internet

- Iniciación a Internet

- Seguridad en Internet

- Internet Útil

Medios audiovisuales

- Fundamentos de la fotografía

- Fotografía digital

- Video: lenguaje y realización

- Televisión, una mirada crítica

- Creación y producción musical

- After Effects CS6

- Dirección de arte para producciones audiovisuales

- Edición de video con final cut pro X

- Documentales, creación y producción

- Avid media composer

- Producción Musical con Logic Pro X

- Análisis y escritura de guiones de cine

- Aproximación con el New Media Art

Ofimática

- Access

- Excel

- LibreOffice

- PowerPoint

- Word

- Iniciación a Office

Programación

- Desarrollo de aplicaciones para ANDROID II

- Diseño de Bases de Datos

- Desarrollo de aplicaciones para Android

- Iniciación a la Programación

- Iniciación a PHP

- PHP Avanzado

- Programación en Java avanzado

- Programación en Access

- SQL con MySQL

- SQL con MySQL II

- Programa tus dispositivos

- Programación en Java

- Programacion Web en Java

- Iniciación a Javascript

- Desarrollo de aplicaciones web multiplataforma

Redes y equipos informáticos

- Mantenimento de Equipos Informáticos

- Redes de Area Local -LAN-

- Apache

- Seguridad Informática

Salud

- Atención Geriátrica

- Cuidados del Anciano

- Cuidados del Bebé

- Nutrición

- Iniciacion a la Musicoterapia

- Aprender a cuidar en casa a personas en situación de dependencia

Tributos

- IRPF

- Normativa y procedimientos tributarios

- La tributación local

- Impuesto de transmisiones patrimoniales

- Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

- Impuesto de Sociedades

CREDITOS Nosotros|ASEDEM | Unión Europea | Política de privacidad
INSTITUCIONES Ministerio de Educación, Poltica Social y Deportes | Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida